اجاره باب کت

باب کت در اندازه های ۸۵۳ – ۷۵۳ – ۹۷۰

تخریب بتن با پیکور

 

خاکبرداری

 

گودبرداری با بیل بکوی باب کت

 

جا به جایی قطعات با لیفتراک باب کت