در جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی که روز سه شنبه ۱۲ آذر برگزار شد ، نحوه مشارکت مهندسین در پروژه های مسکن اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت وبر همکاری هر چه بیشتر مهندسان با این پروژه تاکید شد .
به گفته مهندس مجتبی زاده رئیس کروه تخصصی عمران شورای مرکزی،
 در این ارتباط پیشنهاد شد تسهیلات مناسب با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای مهندسان شرکت کننده در طرح مسکن اجتماعی در نظر گرفته شود .
در ادامه این جلسه چگونگی اولویت بخشی به مجریان حقوقی در طرح مسکن اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  گروه تخصصی عمران سپس جلسه خود را با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی ادامه داد و در موضوع استحکام بنا و نظام نامه های بهسازی لرزه ای ساختمان که پیش از این تهیه و به وزارتخانه ارسال شده است  رایزنی کرد.